1. Obchodní podmínky

1.1 Obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi kupujícím (dále jen „kupující“) a prodávajícím - společností RIBBON, s.r.o., IČ: 607 21 227, se sídlem Brno, Vaculíkova 534/11, PSČ 638 00, kontaktní adresa: Kaštanová 34, 620 00 Brno, e-mail: info@ribbon.cz, Tel: +420 545 563 280, Fax: +420 545 563 283, Mobil: +420 604 874 100, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16541 (dále jen „prodávající“) a jsou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím způsobem upraveným těmito OP (dále jen „smlouva“).

2. Základní informace
2.1 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
2.2 Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
2.3 Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
2.4 Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
2.5 Prodávající může ceny v obchodu průběžně aktualizovat s tím, že pro konkrétní smlouvu je závazná cena platná v době odeslání objednávky kupujícím.
2.6 Výše nákladů na doručení zboží závisí na zvoleném způsobu dopravy - viz čl. III. těchto obchodních podmínek. S konkrétní výší nákladů na doručení objednaného zboží bude kupující vždy seznámen při tvorbě objednávky, tj. před jejím odesláním prodávajícímu.
2.7 Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
2.8 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení autorizace objednávky, nikoli potvrzením o přijetí objednávky.
2.9 Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
2.10 Veškeré informace týkající se zboží, cen, skladové dostupnosti, dodacích lhůt, stavu reklamací a ostatní informace jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím kontaktu na prodávajícího uvedeného pod odkazem Podmínky - Kontakt.
2.11 Smlouva, resp. příslušné doklady, jsou uloženy u prodávajícího a registrovaným zákazníkům jsou přístupné po přihlášení pod jejich přihlašovacími údaji, ostatním zákazníkům jsou přístupné po vyžádání u prodávajícího.

3. Doručování zboží
3.1 Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od autorizace objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
3.2 Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, dodá prodávající současně se zbožím, není-li tomu tak, odešle prodávající tyto doklady kupujícímu bez zbytečného odkladu po převzetí zboží.
3.3 Cena doručení závisí na zvoleném způsobu doručování a hodnotě zboží:
a) doručení zboží spedicí v hodnotě do 10.000,- Kč bez DPH je za 150,- Kč bez DPH.
b) doručení zboží spedicí v hodnotě nad 10.000,- Kč bez DPH je za 70,- Kč bez DPH.
3.4 Nepřevezme-li kupující - podnikatel zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 50,- Kč, maximálně však do výše 20% z ceny objednaného zboží. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje. Výše uvedené platí i v případě, pokud kupující je v prodlení s placením, kterým je předání zboží podmíněno.
3.5 Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem věci teprve úplným zaplacením kupní ceny.
3.6 Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
3.7 Je-li zboží odesíláno, odevzdá prodávající zboží kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Kupujícímu (spotřebiteli) prodávající zboží odevzdá až tehdy, když zboží kupujícímu předá dopravce.
3.8 Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.
3.9 Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

4. Odstoupení od smlouvy
4.1 Kupující může odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající porušil smlouvu podstatným způsobem.
4.2 Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

5. Zvláštní případ odstoupení od smlouvy spotřebitelem
5.1 V případě, že kupujícím je spotřebitel a zboží od prodávajícího nakoupil distančním způsobem nebo došlo k uzavření kupní smlouvy mimo obchodní prostory prodávajícího, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.
5.2 Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
5.3 Odstoupení od smlouvy spotřebitel prodávajícímu odešle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
5.4 Prodávající je povinen spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od spotřebitele přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese spotřebitel.
5.5 Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností spotřebitele, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. S vrácením platby může dodavatel počkat do doby, než obdrží vrácené zboží nebo než spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
5.6 Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel použít níže připojený vzorový formulář, není to však jeho povinností. Spotřebitel rovněž může elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný zde. Využije-li spotřebitel této možnosti, prodávající mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

6. Práva a povinnosti z vadného plnění6.1 Pokud má zboží v okamžiku převzetí nedostatky (např. nemá sjednané nebo obvyklé vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným či smluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
6.2 Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud před převzetím zboží o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

7. Práva a povinnosti z vadného plnění - spotřebitel
7.1 Spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
7.2 Ve lhůtě dle odst. 7.1 může spotřebitel vadu reklamovat a požadovat její odstranění. Spotřebitel může podle své volby požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele.
7.3 Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
7.4 Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
 a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu se zákonem,
 b) se vada projeví opakovaně,
 c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele.
7.5 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.

8. Práva a povinnosti z vadného plnění - podnikatel
8.1 Kupující – podnikatel je povinen vadu reklamovat bez zbytečného odkladu, poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po převzetí věci.
8.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující - podnikatel právo
 a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 b) na odstranění vady opravou věci,
 c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 d) odstoupit od smlouvy.
8.3 Nezvolí-li kupující - podnikatel své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
8.4 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující – podnikatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
8.5 Kupující – podnikatel je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady (způsob vyřízení reklamace), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující - podnikatel opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
8.6 Kupující - podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
 a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 b) použil-li kupující – podnikatel věc ještě před objevením vady,
 c) nezpůsobil-li kupující - podnikatel nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 d) prodal-li kupující - podnikatel věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující - podnikatel prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

9. Vyřízení reklamace
9.1 Kupující je povinen vadu věci reklamovat u prodávajícího nebo osoby určené k opravě. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
9.2 Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.
9.3 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
9.4 Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
9.5 Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
9.6 Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou.
9.7 U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

10. Ochrana osobních údajů
10.1 Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
10.2 Kontaktní osobou prodávajícího ve vztahu k problematice zpracování osobních údajů jsou jednatelé společnosti.
10.3 Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

11. Řešení sporů
11.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
11.2 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Způsob a podmínky, za kterých se lze obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci, jako orgán dohledu jsou uvedeny na stránkách www.coi.cz.
11.3 Prodávající sděluje svým zákazníkům, kteří jsou současně v příslušném smluvním vztahu v pozici spotřebitele, že od 1. 2. 2016 mají v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem příslušným k řešení sporu je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz .

12. Ostatní
12.1 Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
12.2 Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
 
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 28. března 2023.